grbossibleLOGOfasa2

Καλώς ήλθατε στο Web Site της «ΑΙΘΕΡΟΒΑΜΩΝ - ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ Ε.Ε.» (ΑΦΜ 802143280, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 170823103000). Παρακαλούμε διαβάστε τους ακόλουθους όρους και συνθήκες για την χρήση αυτού του Site. Χρησιμοποιώντας αυτό το Site, συμπεριλαμβανομένου και του download υλικού, θεωρείται ότι συμφωνείτε με αυτούς τους όρους. Η «ΑΙΘΕΡΟΒΑΜΩΝ - ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ Ε.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και συνθήκες χρήσης στο μέλλον κατά την κρίση της. Αυτοί οι όροι και οι συνθήκες εφαρμόζονται για όλες τις επισκέψεις στο Site της «ΑΙΘΕΡΟΒΑΜΩΝ - ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ Ε.Ε.», στο παρόν και στο μέλλον.

Χρήση της σελίδας μας

Η «ΑΙΘΕΡΟΒΑΜΩΝ - ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ Ε.Ε.» (ΑΦΜ 802143280, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 170823103000) σας επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε και να εκτυπώνετε υλικό το οποίο δημοσιεύεται σε αυτό το Site με την προϋπόθεση ότι το υλικό:

(α) προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι με εμπορικούς σκοπούς,

(β) δεν αλλάζει ή μετατρέπεται κατά οποιονδήποτε τρόπο και

(γ) διατηρεί καταφανώς όλα τα εμπορικά σήματα, copyright και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. Εκτός και αν δηλώνεται ρητά, κανένα τμήμα πληροφορίας από αυτό το Site δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καμία μορφή ή με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από την «ΑΙΘΕΡΟΒΑΜΩΝ - ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ Ε.Ε.». Οι επισκέπτες ή οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αλλάξουν, να διανείμουν, να εκδώσουν, να αναμεταδώσουν ή να δημιουργήσουν παράγωγα προϊόντα από οποιοδήποτε υλικό υπάρχει σε αυτό το Site είτε για δημόσια, είτε για εμπορική χρήση.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου.

Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Η Δικαιούχος χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν", χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη "ιών", είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Ως εκ τούτου η Δικαιούχος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του Δικτυακού της τόπου.

LINKS σε SITES τρίτων

Αυτό το Site μπορεί να περιέχει links σε Sites που ελέγχονται από τρίτους. Η «ΑΙΘΕΡΟΒΑΜΩΝ - ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ Ε.Ε.» παρέχει αυτά τα links απλώς σαν μία διευκόλυνση. Η πρόσβαση σε άλλα Sites είναι δική σας ευθύνη και η «ΑΙΘΕΡΟΒΑΜΩΝ - ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ Ε.Ε.», δεν είναι υπεύθυνη και δεν εγκρίνει ή αποδέχεται κάθε ευθύνη πάνω στα περιεχόμενα ή την χρήση αυτών των Sites

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα.

Πρόσβαση σε περιοχές που προστατεύονται από κωδικούς πρόσβασης (Password)

Η πρόσβαση και η χρήση περιοχών που προστατεύονται από κωδικό πρόσβασης και/ή ασφαλών περιοχών του Site είναι περιορισμένη σε εγκεκριμένους μόνο χρήστες.

Αποζημίωση
Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.


Όροι συμμετοχής

Η παραπάνω περιγραφόμενη δράση (εφεξής Δράση) διοργανώνεται από την εταιρία ΑΙΘΕΡΟΒΑΜΩΝ ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ ΕΕ (εφεξής Διοργανωτής), η οποία εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής, Λεωφ. Δημοκρατίας 49, με τους εξής όρους συμμετοχής:

Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που νόμιμα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου. Συμμετοχή μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού (εφεξής Οργανισμός) προϋποθέτει την αποδοχή των όρων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών. Ο Οργανισμός οφείλει να γνωστοποιήσει στον Διοργανωτή τα στοιχεία των εκπροσώπων του μέχρι και επτά μέρες πριν από την έναρξη της Δράσης. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί συμμετοχή σε Οργανισμό ο σκοπός του οποίου δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της Δράσης ή λόγω διαθεσιμότητας. Ο Οργανισμός μπορεί να διενεργεί εμπορικές-χρηματικές συναλλαγές εφόσον τηρεί και εκδίδει όλα τα νόμιμα παραστατικά και έγγραφα, αν το επιτρέπει η φύση της Δράσης και το εγκρίνει ο Διοργανωτής. Συμμετοχή στη Δράση προϋποθέτει εκπροσώπηση σε όλη τη διάρκειά της.

Εγκατάσταση και χρήση χώρου: Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, δαπάνη, άμεση ή έμμεση ζημιά, καταστροφή, ηθική ή σωματική βλάβη προκύψει από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ο Διοργανωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη τοποθέτησης των Οργανισμών και κάθε άλλου συμμετέχοντα, όπως και αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή το απαιτούν οι συνθήκες. Κάθε Οργανισμός υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες του Διοργανωτή κατά τη διάρκεια της Δράσης. Μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές, ιδίως όταν έχει ως αποτέλεσμα την παρενόχληση των άλλων συμμετεχόντων, τη διακύβευση της ασφάλειας των ατόμων στον χώρο ή/και την πρόκληση δυσχέρειας στη διεξαγωγή της Δράσης, μπορεί να αποτελέσει αιτία απομάκρυνσης του Οργανισμού.

Ευθύνες και απαγορεύσεις: Παραλαβή εκθεσιακού ή άλλου χώρου με εξοπλισμό και εγκατάσταση του Οργανισμού μπορούν να γίνουν το αργότερο μία ώρα πριν από την έναρξη της Δράσης, και παράδοσή του το αργότερο δύο ώρες μετά τη λήξη της, στην κατάσταση που τον παρέλαβε. Χώρος που δεν παραλαμβάνεται εγκαίρως θεωρείται ελεύθερος. Απαγορεύονται μετατροπή χρήσης ή αυθαίρετη κατάληψη χώρου και εξοπλισμού, αποθήκευση υλικών και δημιουργία απορριμμάτων σε χώρους της Δράσης που δεν παραχωρήθηκαν. Απαγορεύονται μετακίνηση εκθεμάτων, εμπορευμάτων και υλικών σε όλη τη διάρκεια της Δράσης, φιλοξενία τρίτων, και αποχώρηση Οργανισμού πριν από την επίσημη λήξη της. Ο Οργανισμός αποδέχεται ότι, για κάθε παραβίαση των παραπάνω, ο Διοργανωτής μπορεί να τον χρεώνει μέχρι και 1.000 € + ΦΠΑ.

Η καλή λειτουργία του εξοπλισμού του και η ασφάλεια επισκεπτών, στελεχών και εργαζομένων στους παραχωρηθέντες χώρους είναι ευθύνη του Οργανισμού, τόσο έναντι του Διοργανωτή όσο και έναντι τρίτων. Αν η εγκατάσταση απαιτεί ηλεκτρολογικό σχέδιο ή άλλες άδειες ή τεκμηρίωση ασφαλείας, αυτά επιβαρύνουν τον Οργανισμό.

Συλλογή, λήψη, επεξεργασία, καταχώριση, διατήρηση, διαγραφή κ.λπ. προσωπικών δεδομένων από τον Οργανισμό στον παραχωρημένο ή άλλο χώρο, για οποιονδήποτε λόγο, διενεργείται αποκλειστικά με ευθύνη του Οργανισμού. Απαγορεύεται η μαγνητοσκόπηση που περιλαμβάνει πρόσωπα τρίτων, εκτός αν έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τον Διοργανωτή και εναρμονίζεται με τον GDPR. Παραβίαση αυτών μπορεί να είναι αιτία απομάκρυνσης του Οργανισμού, καθώς και παρακράτησης των μέσων καταγραφής από τον Διοργανωτή, μέχρι και την οριστική διαγραφή του υλικού.

Πολιτική ακυρώσεων: Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα ματαίωσης, αλλαγής χώρου ή/και αλλαγής χρόνου της Δράσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε λόγο κρίνει αυτός σκόπιμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Διοργανωτής μπορεί να ζητήσει εκ νέου υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής. Αναβολή της Δράσης με πρωτοβουλία του Διοργανωτή συνεπάγεται πλήρη επιστροφή του καταβληθέντος κόστους συμμετοχής σε Οργανισμούς που δεν έχουν δυνατότητα ή επιθυμία συμμετοχής κατά τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων και των χορηγών. Ακύρωση με πρωτοβουλία του Οργανισμού που γνωστοποιείται στον Διοργανωτή το αργότερο τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη της Δράσης συνοδεύεται από επιστροφή του κόστους συμμετοχής κατά το ήμισυ, αν αυτό έχει εγκαίρως καταβληθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως και στις περιπτώσεις χορηγών, το καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

Εμπορικά σήματα και πνευματική ιδιοκτησία: Ο Οργανισμός δεν έχει ούτε αποκτά δικαίωμα σε σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή. Με τη συμμετοχή του, ο Οργανισμός επιτρέπει στον Διοργανωτή τη χρήση του λογοτύπου, της επωνυμίας και των σημάτων του αποκλειστικά για λόγους που αφορούν τη(ν) προώθηση, λειτουργία, αποτύπωση, επικοινωνία, ανάδειξη και κάθε άλλη ανάγκη της Δράσης. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την εκδήλωση.

Αποδοχή όρων δήλωσης συμμετοχής: Ο Οργανισμός αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής στη Δράση, όπως διατυπώνονται στο παρόν. Η δήλωση συμμετοχής αποτελεί αυτοδίκαιη αποδοχή των παρόντων όρων και δέσμευση τήρησης αυτών. Ο Οργανισμός έχει την ευθύνη ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης των στελεχών του για λήψη και χρήση οπτικοακουστικού υλικού για τις ανάγκες προώθησης, αποτύπωσης και παρουσίασης της Δράσης.

Προσωπικά δεδομένα: Συμμετοχή στη Δράση και αποδοχή των παρόντων όρων συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των στελεχών του Οργανισμού για την καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο του Διοργανωτή, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, αποστολής ενημερωτικών e-mail και βελτίωσης των υπηρεσιών στην προοπτική επίτευξης του σκοπού της Δράσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016). Ο Οργανισμός έχει προβεί στις απαραίτητες ενημερώσεις και έχει λάβει νομίμως όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις, και τα στελέχη που συμμετέχουν συναινούν στη χρήση και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στοιχεία στελεχών των Οργανισμών δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους –με εξαίρεση όπου προβλέπει ο Νόμος και στις αρμόδιες μόνο αρχές– και διαφυλάσσεται ο εμπιστευτικός τους χαρακτήρας. Στελέχη που το επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν με τον Διοργανωτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για την άσκηση των σχετικών τους δικαιωμάτων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία δικαστηρίων: Το παρόν υπογράφεται από νόμιμο εκπρόσωπο του Οργανισμού κατά την οριστικοποίηση της συμμετοχής. Υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο, και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των μερών θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.

Εγγραφή στο newsletter