Όροι συμμετοχής:

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για έως και δύο (2) κατηγορίες βραβείων, ενώ οι επιχειρήσεις του οικοσυστήματος μόνο για μία (1) κατηγορία βραβείων. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν σε 4 επίπεδα: χρυσό, αργυρό, χάλκινο και συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος του οργανισμού εφόσον υπάρχει η έγκριση της γενικής διεύθυνσης ή του διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού ή άλλου αρμόδιου διευθυντή της εταιρίας.

Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές ως προς το περιεχόμενό τους και θα ανακοινωθεί μόνο ο αριθμός και τα ονόματα των εταιριών που ψηφίστηκαν από την επιτροπή ως υποψήφιες (shortlist) και τα ονόματα των νικητών σε κάθε κατηγορία.

Οι συμμετέχουσες εταιρίες ή οργανισμοί ή οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν υποψηφιότητα δηλώνουν ότι η προς αξιολόγηση υποψηφιότητα υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για τον διαγωνισμό των βραβείων του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible "In Action" του Skywalker.gr.

Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου και ιδίως έναντι του Skywalker.gr και των μελών της επιτροπής αξιολόγησης για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.

Το Skywalker.gr και η οργανωτική επιτροπή των βραβείων του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible "In Action" διατηρούν το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές για την προώθηση της διοργάνωσης, π.χ. πλήθος συμμετοχών, συμμετέχουσες εταιρίες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.

Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση ή οργανισμός δεν επιθυμεί γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής της / του, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην αίτηση υποψηφιότητας.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αλλά και κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων.

Κάθε εταιρία ή οργανισμός έχει δικαίωμα υποβολής έως και δύο (2) υποψηφιοτήτων.

Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής οι υποστηρικτές, οι χορηγοί, οι χορηγοί επικοινωνίας, οι χορηγοί αιγίδας, ο διοργανωτής του φεστιβάλ, οι εταιρίες που σχετίζονται με μέλος της επιτροπής αξιολόγησης και οι συγγενείς προς αυτό εταιρίες.

Αποδοχή όρων συμμετοχής

Οι όροι συμμετοχής στα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible θα ισχύουν σε περίπτωση διαφωνίας όπως διατυπώνονται στο παρόν. Δηλώνοντας υποψηφιότητα για τα βραβεία, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους και κανόνες και δεσμεύεστε σύμφωνα με αυτούς.

Προθεσμία δήλωσης υποψηφιότητας

Η τελική ημερομηνία δήλωσης υποψηφιότητας για τα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible "In Action" είναι στις 12:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://bossible.gr/the-bossible-festival-awards-2022/the-bossible-festival-awards-apply.

Γλώσσα δήλωσης συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο αν υποβληθούν στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για όλο το συνοδευτικό υλικό.

Κόστος υποψηφιότητας

  • Για κάθε υποψηφιότητα στο επιχειρηματικό οικοσύστημα 1.000 €, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  • Για την 1η υποψηφιότητα στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων 200 €, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, και 100 € για τη 2η συμμετοχή.

Υλικό τεκμηρίωσης υποψηφιότητας

Για κάθε υποψηφιότητα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά φάκελος υποψηφιότητας με πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να είναι σχετικές με την κατηγορία βραβείου για το οποίο έχετε δηλώσει υποψηφιότητα και συγκεκριμένα τις ακόλουθες:

  • Τα στοιχεία της εταιρίας που υποβάλλει την υποψηφιότητα: επωνυμία, διακριτικός τίτλος, λογότυπο, site, στοιχεία επικοινωνίας κτλ.
  • Τεκμηρίωση της υποψηφιότητας, που μπορεί να περιλαμβάνει περιγραφή πρακτικών, μεθόδων, εργαλείων, στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, σε κείμενο έως 500 λέξεων (ενδέχεται να δημοσιευτεί).
  • Το συνοδευτικό υλικό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων, αναλύσεων, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κ.λπ. προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας. Παρακαλείστε αυτά τα στοιχεία να είναι συναφή με τη συμμετοχή σας, περιεκτικά και ξεκάθαρα. 
  • Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να έχετε λάβει την άδειά τους και να είστε σίγουροι ότι δεν παραβιάζετε τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.
  • Βίντεο: Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε βίντεο ως μέρος του συνοδευτικού υλικού σας, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το σχετικό URL για πρόσβαση σε αυτό (π.χ.: μέσω YouTube, Vimeo ή άλλης πλατφόρμας δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) στη φόρμα της υποψηφιότητάς σας. Επίσης θα πρέπει να αναγράψετε τον κωδικό πρόσβασης αν κάτι τέτοιο απαιτείται.
  • Ιστοσελίδες: Εάν στη φόρμα της υποψηφιότητάς σας ή στο συνοδευτικό υλικό σας παραπέμπετε σε κάποιο ιστότοπο, θα πρέπει να γνωστοποιήσετε το σχετικό URL μέσω του οποίου οι κριτές θα μπορούν να μεταβαίνουν στις πληροφορίες τις σχετικές με τη συμμετοχή σας, μέγιστου μεγέθους 3 ιστοσελίδων, καθώς η επιτροπή αξιολόγησης δεν θα διαθέτει τον χρόνο να ανατρέχει σε πληθώρα ιστοσελίδων προκειμένου να εντοπίσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την υποψηφιότητά σας. 

Διαδικασία βράβευσης

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής και στο συνοδευτικό υλικό όπου αυτό απαιτείται (βλ. παραπάνω). Οι συναντήσεις των μελών της επιτροπής αξιολόγησης θα είναι μυστικές και η αλληλογραφία η σχετική με τη διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων είναι εμπιστευτική.

Η επιτροπή αξιολόγησης και οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να συνδυάζουν ή να τροποποιούν τις κατηγορίες των βραβείων κατά διακριτική ευχέρεια με βάση τον αριθμό των υποψηφιοτήτων σε κάθε κατηγορία.

Επίσης, οι διοργανωτές επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να διακόψουν ή να ακυρώσουν οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη διαδικασία βράβευσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Υποχρέωση εχεμύθειας και πνευματικά δικαιώματα

Ο διοργανωτής έχει υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Μόνο στοιχεία που αφορούν τους νικητές θα δημοσιοποιούνται πριν από ή μετά την παρουσίαση των υποψηφίων.

Θα πρέπει ωστόσο να έχετε υπόψη σας ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από επαγγελματίες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τον διοργανωτή, όπως δημοσιογράφοι, αναλυτές κ.ά., για την εχεμύθεια των οποίων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε οι δηλώσεις συμμετοχής σας να μην περιέχουν υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιηθεί. 

Όλοι οι υποψήφιοι και οι νικητές αποδέχονται ότι ο διοργανωτής θα προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές στους υποψηφίους ή/και στους νικητές.

Νικητές

Οι αποφάσεις της επιτροπής αξιολόγησης είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία που απευθύνεται απευθείας σε αυτούς πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό.

Οι υποψήφιοι για βράβευση θα ενημερωθούν 2 ημέρες πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 στο αμφιθέατρο «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΣ» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).

Προωθητικές ενέργειες

Με τη συμμετοχή τους στα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible οι υποψήφιοι συναινούν ως προς ότι ο διοργανωτής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο κείμενο, βίντεο ή άλλο οπτικό υλικό που έχουν υποβάλει με τη φόρμα υποψηφιότητάς τους σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστοτόπους, εκδηλώσεις των μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό / διαφημιστικό υλικό.

Ερωτήσεις

Για οποιαδήποτε ερώτησή σας σχετικά με τα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Εύη Δεργιαδέ στο τηλ. 2310 315431 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

Υποψηφιότητες για τα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible "In Action" θα γίνονται δεκτές έως και τις 12:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης 24 Νοεμβρίου 2022.

Τελετή απονομής των βραβείων και των τιμητικών διακρίσεων

Οι νικητές των βραβείων κάθε κατηγορίας θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής των βραβείων του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible "In Action", που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της 9ης Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 στο Αμφιθέατρο «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΣ» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).

 

GRBossible 2022

Festival
Συνέδριο
Πρόγραμμα
Ομιλητές
Αγγελής Γεώργιος
Αρσένης Σπύρος
Βαρελίδης Πέτρος
Βασιλάκη Βαρβάρα
Βολουδάκης Δημήτριος
Γερογιάννης Δημήτριος
Δρίτσας Μιχάλης
Ηλιάδη Ιωάννα
Καραπάτσιου Ευγενία
Καρύδης-Καρανδρέας Αλέξανδρος
Κλειδά Φανή
Κουλοχέρης Νικόλαος
Κουράκος Γιώργος
Κυρκίτσος Φίλιππος
Λάμπρου Νικόλαος
Λάμπρου Παντελής
Λουδάρος Νίκος
Λουφάκης Κυριάκος
Μαρκαντώνης Αθανάσιος
Μέγας Γιώργος
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Μπανούσης Δημήτρης
Νίκα Ελισάβετ
Οικονόμου Παναγιώτης
Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος
Παναγόπουλος Γιώργος
Πατούλης Γεώργιος
Πετρόπουλος Σωτήρης
Ποδάρας Πέτρος
Ροΐδης Μάριος
Στάγκος Μιχάλης
Στασινόπουλος Γιώργος
Σταύρου Πέτρος
Φίλιας Ανδρέας
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
Φυντάνης Δημήτρης
Χατζηπαπαδόπουλος Φώτης
Χατζηπαυλίδης Ιορδάνης
Χύτου Σοφία
Workshop
Πρόγραμμα
Εισηγητές
Αναγνωστοπούλου Μαρία Γαβριέλλα
Βασιλειάδη Φαίη
Γκουζιώνης Ιωάννης
Καντιδάκης Αντώνης
Καραμαγκιώλη Εβίκα
Κατσούλας Στάθης
Κίσσας Κωνσταντίνος
Κλειδά Φανή
Κυριακοπούλου Αγάπη
Κώτης Γιάννης
Λιβιεράτος Αντώνης
Μαρίνου-Ξύδη Ανδριανή
Μέγας Γιώργος
Μπουρλετίδης Κωνσταντίνος
Ξεσφίγγη Σοφία
Οικονόμου Παναγιώτης
Παλλίδου Μαρία
Παναγόπουλος Γιώργος
Παρατσόκης Γιώργος
Προφητηλιώτης Γιώργος
Τσομίδης Γεώργιος
Χασανδρινού Μαριτίνα
Βραβεία
Αντικείμενα Βραβείων
Πλεονεκτήματα Συμμετοχής
Επιτροπή Αξιολόγησης
Όροι Δήλωσης Συμμετοχής
Προσφορά Υποψηφιότητας
Τρόπος Πληρωμής
Πληροφορίες Εταιρικής Συμμετοχής
Τοποθεσία
Startups
Υποστηρικτές
Corner Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων
Απολογιστικό Δελτίο Τύπου

Εγγραφή στο newsletter